Προγράμματα σε ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ δυαδική_αναζήτηση
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α[20], Left, Right, M, k, S, i
 ΛΟΓΙΚΕΣ: f
ΑΡΧΗ
 Α[1] <- 4
 Α[2] <- 5
 Α[3] <- 10
 Α[4] <- 15
 Α[5] <- 19
 Α[6] <- 20
 Α[7] <- 21
 Α[8] <- 25
 Α[9] <- 100
 Α[10] <- 113
 Α[11] <- 116
 Α[12] <- 118
 Α[13] <- 190
 Α[14] <- 200
 Α[15] <- 202
 Α[16] <- 213
 Α[17] <- 218
 Α[18] <- 233
 Α[19] <- 236
 Α[20] <- 238
 ΓΡΑΨΕ 'Δωσε τιμή για αναζήτηση: '
 ΔΙΑΒΑΣΕ S
 Left <- 1
 Right <- 20
 k <- 0
 f <- ΨΕΥΔΗΣ
 ΟΣΟ (Left <= Right) ΚΑΙ (f = ΨΕΥΔΗΣ) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
  ΓΡΑΨΕ 'Το διάστημα που εξετάζουμε είναι από το ', Left, '=A[', Left, ']=', Α[Left], 
  & ' μέχρι το ', Right, '=A[', Right, ']=', Α[Right] 
  M <- (Left + Right) div 2
  ΓΡΑΨΕ 'Το μέσο είναι το ', M, ' με τιμή Α[', M, ']=', Α[M] 
  ΓΡΑΨΕ
  ΑΝ Α[M] = S ΤΟΤΕ
   k <- M
   f <- ΑΛΗΘΗΣ
  ΑΛΛΙΩΣ
   ΑΝ Α[M] < S ΤΟΤΕ
    Left <- M + 1
   ΑΛΛΙΩΣ
    Right <- M - 1
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 ΑΝ f = ΑΛΗΘΗΣ ΤΟΤΕ
  ΓΡΑΨΕ "Το στοιχείο,", S, " υπάρχει στη θέση:", M
 ΑΛΛΙΩΣ
  ΓΡΑΨΕ "Το στοιχείο,", S, " δεν υπάρχει στον πίνακα"
 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ δυαδική_αναζήτηση